ANBI

ANBI

Stichting JAAN Nederland komt op voor de belangen van dieren en hun leefgebieden.Wij doen dat door het ondersteunen van de Stichting Jakarta Animal Aid Network (JAAN).De naam Pro Animalia International, die wij voorheen voerden, hebben wij in 2013 aangepast zodat de relatie met JAAN in Indonesië duidelijker wordt.

Wij zijn geregistreerd bij de KVK te Den Haag (no.27267128) en door de Minister van Financiën officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI no. 814973140). Onze inkomsten komen uit donaties en elke euro wordt naar JAAN/Indonesië overgemaakt.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting JAAN Nederland geeft een beeld van onze doelstellingen, aanpak en belangrijkste activiteiten voor de periode 2020 t/m 2024, en van de wijze van fondsenwerving en het beheer daarvan. Het plan wordt minimaal eens per 4 jaar geactualiseerd.

Jaarverslag

In het jaarverslag leggen we jaarlijks verantwoording af over de ontwikkelingen en uitgevoerde activiteiten van JAAN Indonesië. Het jaarverslag heeft een financiële paragraaf waarin verantwoording wordt afgelegd over de in Nederland geworven fondsen en de benutting daarvan. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website en toegestuurd aan donateurs en relaties. 

Standaardformulier publicatieplicht 2021 

Beloningsbeleid

Stichting JAAN Nederland heeft geen werknemers er behoeft dus geen beloningsbeleid vastgelegd te worden. Voor de onkosten die bestuursleden maken (reizen, vergaderen) worden niet gedeclareerd of vergoed.

Beleidsplan 2020 – 2024

INTRODUCTIE

Dit beleidsplan van de Stichting JAAN Nederland geeft inzicht in onze doelstellingen, aanpak en voorgenomen activiteiten over de periode 2018 – 2020, in de werving van fondsen en het beheer daarvan. Daarnaast wordt jaarlijks een verslag gemaakt en op de website gepubliceerd, waarin het uitgevoerde werk wordt beschreven en de financiën worden verantwoord.

DOELSTELLINGEN, MOTIVATIE, AANPAK EN BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

De doelstellingen die op 2004 notarieel werden vastgelegd voor de toen opgerichte Stichting Pro Animalia International luidden:
Het bekendmaken van het werk dat college organisaties verrichten en het verwerven van fondsen voor projecten.
Het initiëren en ondersteunen van projecten voor dierenopvang, rehabilitatie van dieren en de bescherming en het behoud van de natuurlijke leefgebieden en het bevorderen van de rechten van (wilde) dieren.
Het bekendmaken en bestrijden van de destructieve en wrede handel in (wilde) dieren of delen van dieren wereldwijd, met speciale aandacht voor de handel in en uit Indonesië.
Het ondersteunen van projecten voor dierenopvang en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Met die koers is PAI aan de slag gegaan. Een van de oprichters van de PAI ging vervolgens in Indonesië aan het werk en richtte daar, samen met enige andere dierenvrienden, het Jakarta Animal Aid Network (JAAN) op. PAI legde zich daarna toe op het ondersteunen van deze Indonesische stichting door fondsenwerving en voorlichting en besloot zich hierop te blijven richten. Op grond van deze exclusieve band met JAAN in Indonesië, werd in 2013 besloten om de naam Stichting Pro Animalia International te veranderen in Stichting JAAN Nederland.

Motivatie

De afgebakende keuze voor het ondersteunen van dieren- en natuurbeschermingswerk in Indonesië stoelt op de overtuiging dat de enorme bio-diversiteit die dat land kent, aan ernstige gevaren bloot staat. Aan het begin van de 20e eeuw woonden er 10 miljoen mensen in Indonesië, nu zijn dat er 200 miljoen. De enorm toegenomen bevolkingsdruk leidt tot het verdwijnen van het leefgebied van fauna en flora. De zoektocht van mensen naar middelen van bestaan heeft bovendien de handel in wilde dieren geïntensiveerd, want hoe schaarser een specimen wordt, hoe meer geld het opbrengt. Maar vooral de ongecontroleerde boskap, aangedreven door de lucratieve markt voor hardhout en palmolie, bedreigt steeds meer diersoorten in hun bestaan. De orang-oetan is een schrijnend voorbeeld: Van het bosgebied in Indonesië en Maleisië, dat geschikt is voor orang-oetans, is in de afgelopen 20 jaar 80% verloren gegaan, en het neemt nog steeds af. Alle wilde orang-oetans ter wereld wonen in de bossen van deze twee landen. Leefden er in 1900 nog ongeveer 1 miljoen orang oetans in Indonesië, daarvan zijn er momenteel nog enkele tienduizenden over. En het aantal daalt in steeds hoger tempo. Wat voor deze dieren geldt, geldt in Indonesië voor honderden diersoorten.

Tot slot speelt de onwetendheid van de Indonesiër over het belang van de natuur, over de relatie tussen mens en natuur en over het behandelen van dieren een belangrijke rol. Er wordt niet veel over nagedacht, maatschappelijk is er niet veel interesse en daardoor zijn er weinig NGO’s die zich ermee bezighouden. Dit leidt ertoe dat het onderwerp niet op de politieke agenda staat en voor zover er wetten zijn, worden deze vaak slecht (of gecorrumpeerd) nageleefd. Het resultaat is dat dieren, zowel gedomesticeerd als in de natuur, hiervan het slachtoffer zijn.

Samenvattend: Indonesië is wat natuurbescherming betreft nog een braakliggend gebied waarin een organisatie als JAAN steeds meer een voortrekkersrol vervult, niet alleen met zorg voor dieren en natuur, maar ook om de bevolking voor te lichten en bewust te maken van het belang van hun leefomgeving.

Aanpak en belangrijkste activiteiten

De Stichting JAAN Nederland kiest ervoor om haar rol als steunpunt voor JAAN Indonesië te vervullen door nadruk te leggen op 5 activiteiten:
1.beleidsondersteuning en advisering
2.fondsenwerving
3.sturing fondsenbestemming
4.voorlichting en publiciteit
5.samenwerking
6.personeelsbeleid

Ad. 1. Beleidsondersteuning en advisering

JAAN Jakarta is een zelfstandige organisatie die zijn eigen koers uitzet en beleid bepaalt. De Stichting JAAN Nederland wenst hierop geen beslissende invloed uit te oefenen en respecteert de in Indonesië ontwikkelde en verder te ontwikkelen aanpak. Op grond van bijv. nieuwe internationale ontwikkelingen of suggesties van partners in het Nederlandse veld, geeft JAAN Nederland gevraagd of ongevraagd advies of doet voorstellen.

Ad. 2. Fondsenwerving

JAAN Nederland legt zich vooral toe op fondsenwerving. Zij doet dit door particulieren of organisaties in Nederland te overtuigen van het goede werk van JAAN en aan te moedigen tot eenmalige of herhaalde donaties, door het opzetten van speciale acties voor het algemene publiek of gerichte doelgroepen, zoals scholieren. Ook legt JAAN Nederland projectvoorstellen ter financiering voor aan de daarvoor in Nederland bestaande fondsen of instellingen die de verbetering van natuur en milieu nastreven. JAAN Nederland is voor het grootste deel van haar inkomsten dus afhankelijk van begunstigers. Naast het donateurschap zijn er diverse andere manieren om JAAN te steunen, m.n. vrijwillige inzet voor
fondsenwerving of donatie in natura.

Ad. 3. Bestemming fondsen

De door JAAN Nederland ingezamelde fondsen worden exclusief bestemd voor JAAN Indonesië om deze organisatie te ondersteunen en stimuleren in zijn werk. Het meeste geld wordt direct gebruikt voor dierenverzorging en –opvang; een kleiner deel wordt indirect gebruikt, d.w.z. voor de betaling van salarissen, dienstreizen of medische kosten van het lokale personeel.

Ad.4. Voorlichting en publiciteit

JAAN Nederland verzorgt de voorlichting in Nederland over het werk dat door JAAN Jakarta wordt verricht. Dit gebeurt door het verspreiden van gedrukt materiaal (folders e.d.) en het onderhouden van een website en een Facebook-pagina. Wanneer daarvoor aanleiding is worden perscommuniqués uitgegeven of wordt bemiddeld met zendgemachtigden om in hun programma’s een presentatie te komen geven.

Ad. 5. Samenwerking

JAAN Nederland wil geen nodeloze schakel zijn in de directe samenwerking die tussen JAAN Jakarta en enkele Nederlandse organisaties (zoals bijv. Stichting Aap) bestaat. Daar waar dit door JAAN Jakarta als wenselijk wordt aangegeven, zal JAAN Nederland deze samenwerking steunen, begeleiden of initiëren.

Ad. 6. Personeelsbeleid

JAAN Nederland voert zelf geen projecten uit en legt zich toe op het steunen van het werk van JAAN Indonesië. Bijgevolg heeft JAAN Nederland geen mensen in loondienst.